QQWindows版去QQ秀禁止聊天窗口变宽补丁

PC版QQ9.4版本官方开发人员隐藏了QQ秀自动展示,从而导致点击消息记录后聊天窗口自动变宽。QQWindows版去QQ秀禁止聊天窗口变宽补丁,解决最新腾讯QQPC版隐藏QQ秀后导致聊天窗口自动变宽问题。

特点描述

/* 官方早已移除QQ秀卡片,2021年11月传闻QQ秀已下线(也就是聊天窗口现在变成总是隐藏侧边栏Q秀)
官方这样改版导致1个问题:聊天窗在总是自动隐藏边栏下展开右侧消息记录后,窗口宽度被自动拉宽问题*/

<!-- 解决QQ官方版聊天窗口宽度变大自动拉宽问题 -->
Bin\AppFramework.dll
搜索关键词:bUpdateDefaultSidebar上面找到以下地方
68 9079BC6E  push AppFrame.6EBC7990          ; nSideBarSuitHeight
6EAF6495 |. 53      push ebx
6EAF6496 |. FF90 20010000 call dword ptr ds:[eax+120]
6EAF649C |. 8B07     mov eax,dword ptr ds:[edi]
6EAF649E |. 8D4D E8    lea ecx,[local.6]
6EAF64A1 |. 51      push ecx
6EAF64A2 |. 57      push edi
6EAF64A3 |. 8975 E8    mov [local.6],esi
6EAF64A6 |. FF90 58010000 call dword ptr ds:[eax+158]
6EAF64AC |. 8B0B     mov ecx,dword ptr ds:[ebx]
6EAF64AE |. 33C0     xor eax,eax
6EAF64B0 |. 3945 E8    cmp [local.6],eax
6EAF64B3   0F94C0    sete al          //将这里改为mov al,1
6EAF64B6 |. 50      push eax
6EAF64B7 |. 68 CCF7B56E  push AppFrame.6EB5F7CC   ; bShow

<!-- 移除聊天窗口边栏的「显示和隐藏侧边栏」分隔符按钮 -->
搜索关键词:CF_SpliteButton_CloseTip 上面找以下地方
6EA4878B   85C0     test eax,eax
6EA4878D   75 0A     jnz short AppFrame.6EA48799 //改为nop
6EA4878F   BB 05400080  mov ebx,80004005
6EA48794   E9 E5020000  jmp AppFrame.6EA48A7E
6EA48799   56      push esi
6EA4879A   895D FC    mov dword ptr ss:[ebp-4],ebx
6EA4879D   8D55 FC    lea edx,dword ptr ss:[ebp-4]
6EA487A0   8B08     mov ecx,dword ptr ds:[eax]
6EA487A2   52      push edx
6EA487A3   50      push eax
6EA487A4   FF91 F8030000 call dword ptr ds:[ecx+3F8]
6EA487AA   8B75 FC    mov esi,dword ptr ss:[ebp-4]
6EA487AD   85F6     test esi,esi     //改为nop
6EA487AF   75 0A     jnz short AppFrame.6EA487BB
6EA487B1 |. BB 05400080  mov ebx,80004005

https://www.123pan.com/s/YOi0Vv-bYsOA

 

相关文章
shenlan
 • 本文由 发表于 2022年 11月 24日 15:52:50
 • 转载请务必保留本文链接:https://www.shenlanxitong.com/1390.html

发表评论